LVRU

Uzņēmuma likvidācija vai reorganizācija bieži vien ir daudz sarežģītāks process kā tā reģistrācija. Uzņēmuma likvidācija var notikt labprātīgi vai piespiedu kārtā jeb ar tiesas spriedumu un likvidācijas process katrā no gadījumiem var stipri atšķirties. Lai uzņēmuma likvidācija noritētu iespējami ātri un likumā paredzētajā kārtībā bieži tiek piesaistīts profesionāls jurists, kurš konsultē uzņēmuma akcionārus par juridisko jautājumu sakārtošanu.

Uzņēmuma likvidācija nozīmē juridiskās personas izbeigšanos. Pēc likvidācijas uzņēmuma manta pāries to akcionāru īpašumā, tādēļ pirms mantas sadalīšanas akcionāriem jāveic likvidācijas process, lai uzņēmuma mantu atbrīvotu no parādiem. Lai ļautu kreditoriem vērst savus prasījumus pret kapitālsabiedrību, ir noteikts, ka līdz mantas sadalei tā joprojām pieder kapitālsabiedrībai. Uzņēmuma likvidācijas gaitā tas turpina pastāvēt kā juridiska persona, kurai ir jāpilda visi likumā noteiktie pienākumi, piemēram, noteiktajā termiņā jāsagatavo un jāiesniedz nodokļu deklarācijas un pārskati. 

Uzņēmuma likvidācijaAr tiesas spriedumu uzņēmuma darbību var izbeigt Komerclikumā noteiktajos gadījumos, piemēram, kad uzņēmuma esošais pamatkapitāls ir mazāks par likumā noteikto. Ar šāda veida prasību tiesā var griezties, uzņēmuma valde, padome, valdes loceklis, jebkurš akcionārs vai Uzņēmumu reģistrs. Uzņēmuma darbību piespiedu kārtā iespējams izbeigt arī uzņēmuma bankrota gadījumā saskaņā ar likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” noteikto kārtību, kā arī izbeidzoties sabiedrības statūtos noteiktajam darbības termiņam vai sasniedzot statūtos noteikto uzņēmuma darbības mērķi. 

Pēc darbības izbeigšanas veicama uzņēmuma likvidācija, kuru veic viens vai vairāki likvidatori.  Uzņēmuma likvidatori var būt valdes locekļi, bet lielākajā daļā gadījumu tiesa par likvidatoriem var izvelēties citas personas. Likvidators iegūst visas valdes un padomes locekļa tiesības, pēc tam, kas tas tiek iecelts amatā. Likvidators, īstenojot uzņēmuma likvidācijas mērķi, piedzen uzņēmuma parādus, pārdod uzņēmumam piederošo mantu un apmierina kreditoru prasības. Arī likvidators, tāpat kā valdes locekļi, ir atbildīgs par uzņēmumam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem. Tāpēc kreditoriem, kuru saistības nav izpildītas jāizmanto iespēja sūdzēt tiesā parādnieka likvidatorus. 

No lēmuma pieņemšanas brīža par uzņēmuma darbības izbeigšanu tiek ierobežota tā tiesībspēja. Par vienīgo tā darbības mērķi kļūst uzņēmuma parādu piedziņa un atmaksa, kā arī uzņēmumam piederošās mantas sadalīšana starp akcionāriem. Likvidatori nedrīkst slēgt nekādus citus darījumus, kas nav saistīti ar uzņēmuma likvidācijas procesu, jo šos darījumus, pēc ieinteresētas personas prasības, tiesa var atzīt par spēkā neesošiem. 

Svarīgi ir apzināt visus kreditorus. Pēc tam, kad uzņēmums ir saņēmis lēmumu par tā likvidēšanu un sākas likvidācijas process, notiek sludinājuma publicēšana „Latvijas Vēstnesī”, pēc kura sākās kreditoru pieteikšanās termiņš, kas ilgst 3 mēnešus.  Paziņojumā noteiktā termiņā kreditoriem ir jāpiesaka likvidatoriem savi prasījumi pret uzņēmumu, norādot prasījuma saturu, pamatu un apmēru. Pēc kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņa beigām likvidatoram jāsastāda kapitālsabiedrības likvidācijas sākuma finanšu pārskats. Likvidācijas finanšu pārskati sagatavojami saskaņā ar gada pārskatu likuma prasībām ievērojot tomēr zināmas, likumā atrunātas, īpatnības sakarā ar uzņēmuma darbības izbeigšanu. 

Jurista tāpat kā finanšu speciālista konsultācijām uzņēmuma likvidēšanas procesā var būt ļoti liela nozīme. Jurista konsultācijas parasti tiek izmantotas gan pirms likvidācijas procesa uzsākšanas, gan tā procesa laikā. Profesionāls jurists uzņēmuma likvidācijas procesā jūs konsultēs kā šo procesu vadīt likumā paredzētajā kārtībā, ietaupot jūsu finanšu līdzekļus, likumu nezināšanas dēļ.